Actualitate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea:

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, organizează în data de 25.05.2021, începând cu ora 9,00 concurs (proba scrisă) pentru ocuparea unor posturi vacante în Statul de funcţii, personal contractual, după cum urmează:

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
1 post sef serviciu – cod - COR -121901
1 post psihopedagog- studii superioare cod COR – 263412
1 post medic specialist - cod COR -221201(specializare medicină internă, neurologie)

Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare
1 post sef serviciu – cod - COR -121901
Complex de apartamente -locuinte de tip familial
2 postuiri inspector de specialitate (social) –cod COR- 242302

Centrul de Îngrijire si Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi -Lungesti
1 post sef centru – cod - COR -121901
1 post Inspector specialitate cod - COR 242302
1 post administrator –cod COR- 515104

Centrul de Îngrijire si Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi -Zătreni
1 post medic primar cod - COR -226107
1 post fiziokinetoterapie- debutant- cod COR -226405

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 Băbeni
1 post medic primar-psihiatru - cod - COR -226107

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 3 Băbeni
1 post sef centru – cod - COR -121901

Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu
1 post sef centru – cod - COR -121901

Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi –Măciuca
1 post psiholog stagiar - cod COR – 263403
1 post fiziokinetoterapeut –studii superioare- debutant - cod COR -226405
1 post medic primar-psihiatru - cod - COR -226107

Condiţii de participare

Condiţii generale: Pentru a participa la concursul de ocupare a posturilor candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, actualizată, respectiv:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- psihopedagog – cod COR- 263412 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea psihopedagogie, atestat de liberă practică, eliberat de colegiul psihologilor vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;
- psiholog stagiar– cod COR -263403 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea psihologie, atestat de liberă practică, eliberat de colegiul psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului, vechime conform avizului de exercitare a profesiei.
- medic specialist, specializare medicină internă sau neurologie - cod COR -221201, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, aviz anual de exercitare a profesiei de medic, certificat de membru, eliberat de Colegiul Medicilor din România, vechime în profesia de medic - conform avizului de exercitare a profesiei.
- medic primar şi medic primar- specializare psihiatrie - cod COR- 226107 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, aviz anual de exercitare a profesiei de medic, certificat de membru, eliberat de Colegiul Medicilor din România, vechime în profesia de medic- conform avizului de exercitare a profesiei.
- fiziokinetoterapeut- debutant, cod –COR- 226405 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în cadrul Facultăţii de medicină, aviz anual de exercitare a profesiei, atestat de liberă practică eliberat de colegiul fiziokinetoterapeutilor din România;
Pentru postul de fiziochinetoterapeut –debutant nu se solicită vechime;
- sef centru – cod COR- 121901- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medical sau al stiinţelor administrative cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
- sef serviciu– cod COR- 121901- Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medical sau al stiinţelor administrative cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
- sef serviciu– cod COR- 121901- Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, tehnic, juridic
- administrator -M-I –cod COR- 515104, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în funcţia de administrator minim 3 ani, adeverinţă din care să rezulte calitatea de administrator imobile:
- inspector de specialitate (social) –S - II–cod COR- 242302, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani;
- inspector de specialitate–S- III- cod COR- 242302, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, după cum urmează:

1. Selecţia dosarelor, se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

2. Proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2021;
Proba scrisă se desfăsoară la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Vâlcea.

3. Interviul va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise, data si ora susţinerii acestei probe va fi stabilită odată cu afisarea rezultatelor probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G.R. nr. 286/ 2011, republicată.
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă, sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, original si în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae, model europas.

Actele prevăzute la pct. 1 şi 3 vor fi prezentate si în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

- În vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere şi execuţie vacante, candidaţii depun dosarul de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la afisarea anuntului), respectiv în perioada 29.04.2021 – 14.05.2021

Dosarele se depun la sediul institutiei – Serviciul resurse umane.

Bibliografia si alte relaţii suplimentare se obţin de la Servicul resurse umane, sau de pe site-ul instituţiei, persoană de contact – salariati din cadrul serviciului resurse umane – tel. 0250 / 734758, int. 110.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- depunere dosare -29.04.2021-15.05.2021
- selectie dosare –2 zile lucrătoare de la data expirării termelului de depunere a dosarelor, respective 17-18 mai 2021
- proba scrisă –25.05.2021
- contestaţii proba scrisă -1 zi lucrătoare de la afisarea rezultatelor probei scrise
- interviu – se va desfăsura în maxim 4 zile de la prob scrisă, se va stabili odată cu afisarea rezultatelor acestei probe;
- rezultatele finale – se vor afisa în maxim 1 zi lucratoare de la solutionarea contestatiilor probei de interviu.

Director Executiv,
Nicolae Badea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...