Ultima Oră

Judecata magistraţilor brezoieni, ridiculizată de colegii lor de la Tribunalul Mureş

“Săptămâna în Oltenia” prezintă în sinteză motivarea Deciziei Civile prin care este casată hotărârea ce a stat la baza retrocedării ilegale a sute de hectare la Obârşia Lotrului

În 17 decembrie 2014, Tribunalul Mureş a admis recursul declarat de reprezentanţii Obştii Pociovaliştea şi Fundaţiei Obştea Sătească Belceşti – Pereşti, comunităţi istorice de proprietari ce se consideră lezate în cazul retrocedării ilegale, în total, a 886,42 hectare de teren forestier în zona Obârşia Lotrului. Prin decizia civilă nr. 646 pronunţată în 17 decembrie 2014, Tribunalul Mureş (număr unic de dosar 7.515/90/2006, număr în format vechi 1608/2007) a casat hotărârea Judecătoriei Brezoi din octombrie 2006 care a stat la baza mai multor puneri ilegale în posesie şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Târgu Mureş. Am intrat în posesia motivării hotărârii pronunţate de un complet prezidat de judecătorul Cătălin Marchiş şi alcătuit din judecătorii Veronica Szasz şi Radu Iosof.

Expertiza făcută pe genunchi a lăsat loc de manevră judecătorilor brezoieni

Judecătorii de la Tribunalul Mureş au considerat întemeiat recursul formulat de Obştea Pociovaliştea împreună cu Fundaţia Obştea Sătească Belceşti Pereşti. Magistraţii ardeleni au reţinut încălcarea de către prima instanţă (Judecătoria Brezoi) a principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare cu privire la faptul că expertiza nu este întocmită pe baza actelor de la dosar, expertul necomunicând actele depuse de părţi şi nu a făcut o confruntare între toate actele prezentate de părţi. “De asemenea, s-a depus un supliment la raportul de expertiză la 16.10.2006, la o săptămână de la rămânerea în pronunţare a cauzei.
Instanţa de recurs observă că la termenul din 9 octombrie 2006, când instanţa (Judecătoria Brezoi - n.r.) a şi rămas în pronunţare, expertul Pâslaru II Ion, care a efectuat expertiza topografică invocată de prima instanţă în hotărârea pronunţată, a învederat primei instanţe că «nu a făcut o confruntare, însă toate actele care i-au fost puse la dispoziţie de către părţi, bănuieşte că le au şi dânşii şi sunt depuse şi la dosar. Nu ştie dacă şi harta aceea din 1948» (fila 480, dosar primă instanţă, «Harta Familiei Munteanu Proprietăţi şi Vecini» - n.r.). Din modul în care a răspuns expertul la solicitarea instanţei de a lămuri conţinutul raportului de expertiză se observă că expertul nu a studiat actele de la dosarul cauzei, deşi la pag. 2 din raportul de expertiză a afirmat că a studiat dosarul cauzei la arhiva instanţei. Totodată, deşi obiectivele expertizei se refereau la identificarea terenurilor părţilor şi stabilirea existenţei suprapunerilor de terenuri (obiectivele 1 şi 2) expertul nu a făcut măsurători propriu-zise în termen («după studierea dosarului cauzei la arhiva instanţei am constatat că rezolvarea obiectivelor expertizei tehnice nu necesită lucrări de teren propriu-zise, ci doar lucrări de birou» (pag. 2 expertiză fila 359 dosar primă instanţă). De asemenea, la întrebarea instanţei, expertul a susţinut la termenul din 9 octombrie 2006 (pag. 2 din încheierea de amânare a pronunţării f. 480 verso dosar primă instanţă) că a înţeles din obiectivele fixate că «trebuie să identifice terenurile părţilor şi intervenienţilor, reconstituite după 2000. Instanţa arată că terenurile reconstituite după anul 2000 nu fac obiectul cauzei, obiectul era să se stabilească dacă terenurile solicitate prin prezenta acţiune se suprapun cu cele ale obştii. Expertul arată că înţelege să răspundă printr-un supliment de expertiză la întrebările instanţei».
Din precizările întocmite de expertul Pâslaru II Ion şi depuse la dosarul primei instanţe la data de 16.10.2006 (f. 482 dosar primă instanţă), reiese că nu a existat vreo suprapunere a terenurilor părţilor în Muntele Mereuţu (f. 483-484). Cu toate acestea, prima instanţă, în motivarea hotărârii la pag. 4 alin. l constată că «terenurile solicitate de reclamanţi şi intervenienţi pentru Muntele Mereuţu se suprapun cu terenul pe care a fost pusă în proprietate Obştea Pociovaliştea prin procesul verbal nr. 130/8.06.2005 pe suprafaţa de 313 ha». Judecătorul de la prima instanţă nu a explicat în niciun fel această concluzie la care a ajuns”, se arată în motivarea Deciziei civile nr. 646/2014 din 17 decembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Mureş.

Esenţa suspectei decizii pronunţată de Judecătoria Brezoi în 2006

Prin Sentinţa civilă nr. 550/23 octombrie 2006 a Judecătoriei Brezoi s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii Deaconeasa Rodica, Apostoloiu Veronica, Apostoloiu Lazăr, Băncescu Ion, Dumitraşcu Anişoara, Jinaru Ivan, Marinescu Radu Cristian, Petrulian Dan şi Pârvulescu Cătălin împotriva pârâtelor Comisia locală de aplicare a Legii nr.18/1991 Voineasa, Comisia judeţeană pentru aplicarea dreptului de proprietate privată Vâlcea şi Obştea Pociovaliştea. S-au admis în parte cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Raicu Elena, Popescu Lucreţia, Şerbănescu Nicolae, Cinteză F. Victor şi Mitru Vulturica. S-a respins cererea de intervenţie formulată de Ionică Virginia. S-a constatat nulitatea procesului verbal de punere în posesie nr. 30/8.06.2005 pentru suprafaţa de 313 ha teren cu vegetaţie forestieră (Obştea Pociovaliştea). S-a respins acţiunea faţă de Obştea Belceşti Pereşti. S-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru Deaconeasa Rodica şi Apostoloiu Veronica pentru 17,3 ha în Muntele Mereuţu şi pentru reclamanţii Marinescu Radu Cristian, Petrulian Dan şi Pârvulescu Cătălin pentru 220,5 ha în acelaşi munte. S-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru intervenienta Raicu Elena pentru 58,9 ha, pentru intervenienţii Şerbănescu Nicolae pentru 36,2 ha, pentru intervenientul Cinteză Victor pentru 36,2 ha, pentru intervenienţii Mitru Vulturica şi Popescu Lucreţia pentru 213 ha în Muntele Mereuţu. S-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru Deaconeasa Rodica pentru 120,75 ha, pentru Apostoloiu Veronica pentru 17,4 ha, pentru reclamantul Apostoloiu Lazăr pentru 29,1 ha, pentru reclamantul Băncescu Ion pentru 21,07 ha şi pentru reclamanta Dumitraşcu Anişoara pentru 40,5 ha şi pentru Jinaru Ivan pentru 75,5 ha toţi în Muntele Miru Mare.
Din conţinutul expertizei tehnice efectuate în cauză, instanţa de fond a reţinut că în Muntele Mereuţu au deţinut terenuri autorii Muntean Nicolae 97,3 ha, Constantin Popescu, Gheorghiţă Popescu, Sebastian Pârvulescu şi Maria Pârvulescu 270,5 ha, Constantin Silişte 58,9 ha, Ion Şerbănescu 36,2 ha, Ruxandra Cinteză 36,2 ha, Mihai Popescu 213 ha. în baza Legii nr.1/200 reclamanţilor Marinescu Radu Cristian, Petrulian Dan şi Pârvulescu Cătălin li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 50 ha, iar reclamantelor Deaconeasa Rodica şi Apostoloiu Veronica li s-a reconstituit drept de proprietate pentru suprafaţa de 70 ha teren cu vegetaţie forestieră.
Terenurile solicitate de reclamanţi şi intervenienţi pentru Muntele Mereuţu se suprapun cu terenul pe care a fost pusă în proprietate Obştea Pociovaliştea prin procesul verbal nr. 130/8.06.2005 pe suprafaţa de 313 ha.
Pe Muntele Miru Mare au deţinut proprietăţi Muntean Toma, Muntean Ana, Muntean Nicolae, Stăniloiu Ion, Muntean Moma, 120,75 ha, Muntean N. Nicolae 17,4 ha, Apostoloiu Lazăr 29,1 ha, Băncescu DC Ion 21,07 ha, Tugulescu Salomia 40,5 ha şi Jinaru Adam 75,5 ha (...).
Instanţa de recurs a observat că prima instanţă a încălcat în mod flagrant şi voit principiul contradictorialităţii inclusiv prin faptul că a pus în vedere expertului să depună în scris lămuriri la dosar după închiderea dezbaterilor şi rămânerea în pronunţare, iar judecătorii brezoieni au încălcat şi dreptul la apărare a părţilor. Aceasta în condiţiile în care reprezentanţii Obştii Pociovaliştea şi Fundaţiei Belceşti – Pereşti nu au avut acces la documentele pe baza cărora a fost întocmită “expertiza”. “S-a decis că este nesocotit principiul contradictorialităţii, iar hotărârea (nr. 550/2006 a Judecătoriei Brezoi) este nulă, când instanţa, primind după închiderea dezbaterilor un set de înscrisuri, pe care nu le-a pus în discuţia părţilor, pronunţă hotărârea pe baza lor”, se arată în decizia judecătorilor mureşeni.

“Harta” lui Deaconeasa, întocmită de un inginer care avea... 19 ani în 1945!

Instanţa de recurs a reţinut că, în motivarea recursului formulat de Obştea Pociovaliştea împreună cu Fundaţia Obştea Sătească Belceşti Pereşti, s-a mai arătat faptul că harta (“Harta familiei Munteanu Proprietăţi şi Vecini”, deţinută de Gheorghe Deaconeasa în calitate de moştenitor al mamei sale, pe numele de fată Munteanu – n.r.) de la fila 320 din dosarul primei instanţe nu este legalizată de judecătorie şi că harta a fost întocmită de ing. Paul Decei, care în 1945, data menţionată pe hartă, avea 19 ani neputând să aibă calitatea de inginer silvic. “Se constată că în faţa primei instanţe, la data de 15.09.2006, s-a depus o cerere privind verificarea de scripte cu privire la scrierea şi semnătura ing. Paul Decei. (f.457) de pe harta de la fila 320. Cu privire la această cerere, prima instanţă nu s-a pronunţat, pronunţându- se doar asupra unei cereri de înscriere în fals privitoare la înscrisurile depuse de reclamanţi (...). Cu toate acestea, prima instanţă a luat în considerare concluziile expertizei tehnice pe care s-a bazat în mare măsură la stabilirea limitelor terenurilor pe această hartă (...). Prin nesoluţionarea cererii, deşi avea această obligaţie conform art.182 C.pr.civ., prima instanţă a încălcat dreptul la apărare al pârâţilor şi nu a dat dovadă de rol activ conform art.129 C.pr.civ.. (...)”.

Decidenţi recompensaţi cu unele dintre terenurile retrocedate ilegal

În ediţia anterioară a publicaţiei noastre arătam că, în data de 6 mai 2014, prin Decizia Civilă nr. 917, Curtea de Apel Piteşti a respins recursul declarat de Deaconeasa Gheorghe împotriva unei decizii a Tribunalului Vâlcea din 11 februarie, acelaşi an. Astfel, a rămas valabilă sentinţa civilă nr. 1462 din 21 martie 2013, pronunţată de judecătoarea Monica Rusu de la Judecătoria Brezoi, prin care a fost admisă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi privind “desfiinţarea în tot a înscrisului intitulat «Harta Familiei Munteanu (străbunic din partea mamei al lui Deaconeasa - n.r.) Proprietăţi şi Vecini»”. Acest lucru înseamnă că Sentinţa nr. 550/2006 a Judecătoriei Brezoi, care consfinţea, în baza “hărţii” lui Deaconeasa, dreptul acestuia şi a altor persoane fizice de proprietate asupra a mii de hectare de teren la Obârşia Lotrului a devenit nulă, toate actele emise în baza acestei sentinţe casate fiind nule de drept, potrivit art. 311 Cod procedură civilă: „Hotărârea casată nu are nici o putere. Actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept”. Între timp, sub oblăduirea foarte multor decidenţi din autorităţile locale şi justiţie, mulţi dintre ei beneficiari direcţi “ingineriei” lui Deaconeasa prin acte de vânzare-cumpărare “de bună credinţă”, suprafeţele au intrat în circuitul comercial. În ediţia viitoare vom reveni cu prezentarea altor nume dintre cumpărătorii terenurilor de la pârtia de schi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...