Actualitate

Stimularea mediului de afaceri, dezbătută la Vâlcea

Viceprim-ministrul Daniel Chiţoiu vine la Vâlcea pentru a analiza acordarea de ajutoare pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, va participa vineri, 07.06.2013, de la ora 11:00 la un seminar organizat de către Ministerul Finanţelor Publice în parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea.

Evenimentul va avea loc la Centrul de Afaceri Flandra, în prezenţa domnului Mircea Nadolu – Prefectul Judeţului Vâlcea, a domnului Valentin Cismaru – Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, invitat fiind şi domnul Daniel Chiţoiu - Viceprim-ministru şi Ministrul Finanţelor Publice, cu participarea reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din judeţele Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeş, Olt şi Mehedinţi.

Tema principală vizează stimularea mediului de afaceri prin instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va prezenta categoriile de beneficiari şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceştia, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor de minimis în contextul prevederilor HG nr.274/2013 şi va răspunde, totodată, întrebărilor participanţilor.
Potrivit actului normativ menţionat, ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat ce se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii:
​a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
​b) desfăşoară activitate economică;
​c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate să nu depăşeasca plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
​d) prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
​e) prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
​f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestora pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei a:
​- 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;
​- 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;
​g) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
​ h) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
​ i) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
​ j) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.
Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, în limita sumelor aprobate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...