Actualitate

Poliţia Română angajează ajutor şefi de post, din sursă externă. Câte locuri sunt scoase la concurs şi care sunt condiţiile

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea: Anunţ încadrare directă agenţi - ajutor şef de post

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport nr. 230771/08.09.2021;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 95, organizează,

C O N C U R S :

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Pentru ocuparea a 7 posturi vacante de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

-Postul de poliţie comunal Dănicei - poziţia 671,
-Postul de poliţie comunal Fîrtăţeşti - poziţia 885,
-Postul de poliţie comunal Valea Mare - poziţia 899,
-Postul de poliţie comunal Tetoiu – poziţia 922
-Postul de poliţie comunal Boişoara – 970,
-Postul de poliţie comunal Racoviţa – poziţia 983,
-Postul de poliţie comunal Titeşti – poziţia 988

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
o) să deţină permis de conducere, categoria ”B”;
p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@vl.politiaromana.ro;

Cererile de înscriere însoţite de documentaţia solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declaraţii, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate şi semnate, iar ulterior scanate în format pdf şi transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidaţii vor manifesta atenţie maximă ca documentele să fie completate corect şi integral);

- fiecare document va fi scanat şi salvat într-un fişier pdf separat, denumirea fişierului fiind compusă din numele candidatului şi conţinutul fişierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidaţii urmând a verifica înaintea transmiterii, conţinutul fişierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată faţă verso) şi este lizibil;

- toate documentele menţionate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca ataşamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fişierele pdf ataşate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depăşească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conţinutul e-mailului şi concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor şef de post).

Atenţie! Documentele transmise de către candidat vor fi printate şi prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidaţii poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite!

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoţită de documentaţia aferentă, candidaţilor li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeaşi adresă, respectiv sursaexterna@vl.politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare şi codul atribuit candidatului.

În situaţia în care candidatul nu primeşte confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea la nr. de tel. 703112, iar în cazul în care situaţia nu s-a soluţionat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea din str. Calea lui Traian, nr. 95, în vederea clarificării.

ATENŢIE! Se recomandă tuturor candidaţilor să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliţia Română, la aceeaşi dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, şi a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ şi transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@vl.politiaromana.ro;

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunţ, respectiv sursaexterna@vl.politiaromana.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
f) autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4);
g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului);
h) o fotografie color 9x12 cm;
i) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoţită de consimţământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);
j) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiţii, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 05.10.2021, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Secţiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Probă de evaluare a performanţei fizice;
b) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

a) Proba de evaluare a performanţei fizice

Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu şi se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei prezentate (Anexa 6).
Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

Este declarat "promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'20".

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Inspectorului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail sursaexterna@vl.politiaromana.ro.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

Candidaţii declaraţi ”respins” la proba de evaluare a performanţelor fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

b) Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.10.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail sursaexterna@vl.politiaromana.ro sau la nr. de fax 0250/703121.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declaraţi „admis” candidaţii care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidaţii înscrişi, în limita locurilor scoase la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba de evaluare a performanţei fizice.

În caz de egalitate şi după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susţinerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”.

Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ŞI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiţii, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

Candidaţilor declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul candidaţilor declaraţi ”admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare sau transfer timp de cel puţin 2 ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
- Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
- Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
- La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
- În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
- Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.


ATENŢIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfăşurării concursului se vor respecta următoarele reguli:
1. menţinerea distanţării sociale;
2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului şi gurii, a măştii de protecţie respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă. Purtatul măştii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii în care se desfăşoară concursul.
3. nu se permite accesul în incintă cu măşti din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măştii;
4. înaintea susţinerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declaraţie din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiţiei de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru organizarea concursului de încadrare din sursă externă a unor funcţii de agent de poliţie - specialitatea ordine publică -

CAPITOLUL I

1.1 TEMATICA
• Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;
• Unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române;
• Raporturile dintre poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale;
• Atribuţiile Poliţiei Române;
• Drepturile şi obligaţiile poliţiştilor;
• Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale;
• Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
• Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
• Întreruperea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului;
• Etica şi deontologia poliţienească.

1.2 BIBLIOGRAFIE

• Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
• H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului şi Anexa (Codul de etică şi deontologie al poliţistului);

CAPITOLUL II

2.1. TEMATICA

Codul penal

Partea generală

• Infracţiunea (Titlul II – Capitolul I – art. 15-17, Capitolul II – art. 18-22, Capitolul III – art. 23-31, Capitolul IV – art. 32-34, Capitolul V – art. 35-38, art. 41-45, Capitolul VI – art. 46-52);
• Pedepsele (Titlul III – Capitolul I – art. 53-55, Capitolul V – art.74-79);
• Măsurile de siguranţă (Titlul IV – Capitolul I – art. 107-108, Capitolul II – art. 109-112);
• Minoritatea (Titlul V – Capitolul I – art. 113-116);
• Cauzele care înlătură răspunderea penală (Titlul VII – art. 152-159);
• Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (Titlul X – art. 172-187).

Partea specială

• Infracţiuni contra persoanei (Titlul I, Capitolul II – art. 193-199, Capitolul V – art. 203-204, Capitolul VI – art. 205-208, Capitolul IX – art. 224-225);
• Infracţiuni contra patrimoniului (Titlul II – Capitolul I – art. 228-232, Capitolul III - art. 238, art. 243-244, Capitolul V – art. 253-256);
• Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (Titlul IV – art. 268-275,);
• Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (Titlul V – Capitolul I – art. 289-292);
• Infracţiuni de fals (Titlul VI - Capitolul III – art. 322, 323, 326, 327)
• Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII – Capitolul I – art. 370-372, art. 375).

• Codul de procedură penală

• Partea generală

• Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (Titlul I – art. 1-13);
• Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (Titlul II – Capitolul I – art. 14-18, Capitolul II – art. 19-28);
• Participanţii în procesul penal (Titlul III – Capitolul I - art. 29-34, Capitolul II – art. 35-36, art. 41-46, art. 49-50, art. 55-61, Capitolul III – art. 77-81, Capitolul IV – art. 82-83, Capitolul V – art. 84-85, Capitolul VI – art. 86-87, Capitolul VII – art. 88-96);
• Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii (Titlul IV – Capitolul I – art. 97-103, Capitolul II – art. 104-112, art. 114-124, Capitolul III – art. 132-137, Capitolul VI – art. 156-167, art. 169-171, Capitolul VII – art. 172-184, Capitolul VIII – art. 192-195, Capitolul IX – art. 196, Capitolul X – art. 197-201);
• Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – Capitolul I - art. 202, art. 209-242);
• Acte procesuale şi procedurale comune (Titlul VI – Capitolul I – art. 257-267, Capitolul IV – art. 277-279, Capitolul V – art. 281-282).

Partea specială

• Urmărirea penală (Titlul I – Capitolul I – art. 285-287, Capitolul II – art. 288-298, Capitolul III – art. 299-304, Capitolul IV – art. 305-311, art. 314-324, Capitolul V – art. 327, Capitolul VII – art. 336-337, art. 340);
• Proceduri speciale (Titlul IV – Capitolul I – art. 478-483);

2.2. BIBLIOGRAFIE

• Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;

CAPITOLUL III

3.1. TEMATICA

• Constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor contravenţionale, căile de atac şi executarea sancţiunilor contravenţionale;
• Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
• Declararea prealabilă a adunărilor publice;
• Obligaţiile privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Sancţiuni;
• Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
• Servicii sociale pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
• Ordinul de protecţie provizoriu;
• Ordinul de protecţie;
• Dispoziţii generale şi sancţiuni privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
• Eliberarea actelor de identitate, activităţi care se desfăşoară pentru eliberarea cărţii de identitate simple, a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă;
• Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Codul Silvic;
• Constatarea contravenţiilor silvice şi aplicarea sancţiunilor;
• Răspunderi şi sancţiuni privind pescuitul şi acvacultura;
• Dispoziţii generale; Forme de pază, paza cu poliţişti locali şi paza proprie, paza în mediul rural, paza şi protecţia prin societăţi specializate; Sisteme tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei-mijloace de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei; Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi doatrea personalului de pază şi gardă de corp-dotarea personalului de pază; Atribuţiile personalului de pază; Obligaţiile conducătorilor de unităţi; Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne; Răspunderi şi sancţiuni;
• Analiza de risc şi sancţiuni; Planul de pază; Paza în mediul rural; Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei- mijloace de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei; Dispoziţii finale; Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora; Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu;
• Uzul de armă;
• Dispoziţii generale privind protecţia animalelor;
• Condiţii privind deţinerea animalelor;
• Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
• Sancţiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecţia animalelor;
• Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi şi condiţiile deţinerii acestora;
• Infracţiuni şi contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
• Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;

3.2. BIBLIOGRAFIE

• O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III şi V;
• Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul comun M.A.I. – M.M.J.S nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (republicată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
• Hotărâre nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cap. IV, Secţiunea 1, art. 42-44, Secţiunea a 2-a, art. 48, art. 50, Secţiunea a 4-a, art. 60, art. 62;
• Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 23/2008 (actualizată) – privind pescuitul şi acvacultura;
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I, art. 1-5, cap II, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, art. 10-19, cap. IV, Secţiunea 1, art. 27, cap. V, Secţiunea a 3-a, art. 40-44, cap. VI, Secţiunea 1, art. 46-47, cap. VII, art. 50, cap. VIII, art. 53, cap. IX, art. 56-59;
• H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată, art. 2-4, Anexă cap. I, art. 5, cap. II, secţiunea a 4-a rt. 21-22, cap. V, Secţiunea I, art. 68, cap. VII, art. 99 şi art. 991 , Anexa 2, Anexa 3;
• Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(actualizată), cap. III;
• Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecţia animalelor;
• O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
• O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;

CAPITOLUL IV

4.1. TEMATICA

• Accesul liber la informaţiile de interes public;
• Verificarea şi soluţionarea petiţiilor;
• Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
• Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;
• Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
• Contravenţii şi sancţiuni la normele privind protecţia informaţiilor clasificate.

4.2. BIBLIOGRAFIE

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primirea în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în M.A.I.;
• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
• H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, Anexa 1, cap. 2, 3 şi 9.

PRECIZĂRI:

Candidaţii vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările şi completările avute la data publicării anunţului.

Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitol sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...