Economic

Gabriel Grădinescu: Autoritatea de Supraveghere Financiară este garantul legalităţii pe piaţa de capital

Vicepreşedintele ASF pentru Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare - Gabriel Grădinescu, a declarat:

„Urmare a comunicatelor domnilor Mihai Fercală şi Stefan Szitas referitoare la activitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară privind Societatea de Servicii de Investiţii Transilvania (SIF3) fac următoarele precizări:

Domnii Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Ştefan nu mai sunt în drept să reprezinte Societatea de Investiţii Financiare Transilvania deoarece:

a) la data de 19.04.2020 a expirat mandatul deţinut de către aceştia;

b) prin Decizia nr. 525/22.04.2020, ASF a respins solicitarea SIF Transilvania de autorizare a domnilor Mihai Fercală, Stan Iulian, Stefan Szitas în funcţia de membri ai Directoratului SIF3;

c) în şedinţa CS din data de 04.04.2020, membrii Consiliului de Supraveghere au adoptat, printre altele, hotărâri în ceea ce priveşte numirea unor noi membri ai Directoratului, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020. În litigiul ce face obiectul dosarului nr. 1104/62/2020 instanţa de judecată a respins cererile de chemare în judecată, având ca obiect „ordonanţă preşedinţială” privind suspendarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere formulată de reclamanţii Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru, Luţac Gheorghe, Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Stefan în contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian şi Petria Nicolae.

În contextul respingerii, prin Decizia ASF nr. 525/22.04.2020, a solicitării S.I.F. Transilvania de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Ştefan în funcţia de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania, au fost emise Deciziile ASF nr. 526/22.04.2020, nr. 539/27.04.2020 şi nr. 558/06.05.2020.

Astfel, prin intermediul acestor decizii, s-a dispus succesiv suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor emise de SIF TRANSILVANIA S.A, începând cu data de 22.04.2020, pentru perioade de două, respectiv maxim zece zile, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor şi, totodată, instituirea în sarcina Consiliului de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA S.A a obligaţiei de a asigura întocmirea şi publicarea unui raport curent în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acţionarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului precum şi cu privire la situaţia emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

Aceste decizii prin care s-a dispus suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor SIF Transilvania, au avut în vedere dreptul fundamental al acţionarilor şi al potenţialilor investitori de a fi informaţi în mod corect şi complet cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului precum şi cu privire la situaţia emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În conformitate cu prevederile legale în materia pieţei de capital (Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul pe piaţă etc) emitentul este răspunzător pentru informarea corespunzătoare a investitorilor.

Conform prevederilor art. 1539 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale Consiliul de Supraveghere are ca atribuţii principale şi:

a) exercită controlul permanent asupra conducerii societăţii de către Directorat

b) numeşte şi revocă membrii Directoratului

Astfel, în condiţiile în care exercită controlul asupra conducerii societăţii de către Directorat, Consiliul de Supraveghere are dreptul dar şi obligaţia să aducă de îndată la cunoştinţa investitorilor concluziile şi măsurile adoptate urmare a activităţii de control.

Or, în contextul redat, aceasta prerogativă legală de informare subzistă cu atât mai mult cu cât Directoratul societăţii nu mai era în măsură să asigure reprezentarea legală a societăţii.

În aceste condiţii, Consiliul de Supraveghere a preluat obligaţia de asigurare a informării corespunzătoare a acţionarilor/potenţialilor investitori, acesta fiind singurul organ funcţional desemnat de acţionari şi autorizat de A.S.F.

În concluzie, scopul actelor de autoritate emise de ASF vizează exclusiv informarea în mod corespunzător a investitorilor cu privire la modificările intervenite în ceea ce priveşte conducerea SIF Transilvania S.A ca urmare a respingerii cererii de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Ştefan în funcţia de membri ai Directoratului, precum şi cu privire la situaţia societăţii din perspectiva realizării actului de administrare, informare ce trebuie să fie aprobată cu respectarea prevederilor legale şi statutare de către Consiliul de Supraveghere, singurul organ de administrare şi supraveghere cu mandat legal si autorizat de ASF.

În acest context, având în vedere că din verificările efectuate s-a constatat faptul că au fost publicate documente/comunicate semnate de persoane care nu mai au dreptul legal să reprezinte societatea (respectiv dl. Fercală Mihai şi dl. Szitaş Ştefan), ASF a solicitat Consiliului de Supraveghere dispunerea măsurilor care se impun în vederea verificării informaţiilor ce au făcut obiectul documentelor publicate, inclusiv în ceea ce priveşte reflectarea în mod corespunzător a voinţei acţionarilor. Faţă de aceste fapte ASF va avea o poziţie fermă în cel mai scurt timp, verificarea fiind în plină desfăşurare.

ASF respinge cu fermitate toate acuzaţiile aduse de către domnii Mihai Fercală şi Stefan Szitas, acuzaţii pe care le consideră ca nefondate, aceste demersuri având doar rolul de intimidare şi exercitare a unor presiuni asupra A.S.F. şi angajaţilor săi.

Activitatea ASF şi a angajaţilor în raport cu situaţia existentă la SIF Transilvania S.A s-a desfăşurat şi se desfăşoară cu stricta respectare a prevederilor legale. Măsurile de autoritate pe care le-a dispus şi urmează sa le dispună ASF se bazează exclusiv pe prevederile legale incidente în raport de situaţia de facto existentă şi se circumscriu ariei de competenţă deţinută”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...