Actualitate

APAVIL SA: ANUNŢ privind scoaterea la concurs a postului vacant de Şef Serviciu Aprovizionare şi Logistică

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale
a) Să detină cetătenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăpturirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiune săvârşită cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice
- Studii superioare de lungă durată;
- Experienţă în colaborarea directă cu furnizori şi în inventarierea mărfurilor, de minim 5 ani;
- Abilităţi de comunicare şi negociere;
- Disponibilitate pentru lucrul peste program;
- Permis de conducere categoria B;
- Experienţă în conducere, coordonare, îndrumare echipe de lucru într-un domeniu similar, constituie avantaj;
- Cunoştinţe solide de legislaţie în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale;
- Cunoştinţe foarte bune de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer;
Dosarul de Concurs trebuie să contină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă ( constituie avantaj).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Desfăsurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 02.08.2019;
- proba scrisă va avea loc în data de 07.08.2019, ora 09:00;
- interviul va avea loc în data de 09.08.2019, ora 09:00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 01.08.2019 ora 15:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5
*Bibliografie
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
2. Legea nr.241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
3. Ordinul nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4. Regulamentul cu privire la inventariere nr. 27/28.04.2004
5. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărâre nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
7. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Calendarul concursului:
01.08.2019 ora 15:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidati
02.08.2019 ora 12:00 selectia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
05.08.2019 ora 15:00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
06.08.2019 ora 15:00 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
07.08.2019 ora 09:00 proba scrisă
08.08.2019 ora 14:00 afişarea rezultatelor probei scrise
09.08.2019 ora 09:00 proba interviu
12.08.2019 ora 14:00 afişarea rezultatelor probei interviu
13.08.2019 ora 15:00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor

14.08.2019 ora 15:00 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro
Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 şi vineri, între orele 0700 – 1300.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...