Actualitate

Cum să devii jandarm

CRITERII OBLIGATORII

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile de învaţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. Să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
10. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
11. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
12. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentu candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învaţământ ale Ministerului Apărării Naţionale ;
13. Să nu aibă nişte semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
14. Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învaţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
15. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

ATENŢIE!
NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICI UN CRITERIU!

INSTITUŢII MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE SE PREGĂTESC VIITOARELE CADRE DE JANDARMI

I. Instituţii militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor şi Internelor
a) Academia de Poliţie “ Al. I. Cuza” Bucureşti;
b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.
c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “ Petru Rareş” Fălticeni
d) Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”-Boldeşti.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Până la 24 mai 2019
• Academia de Poliţie “Al. I. Cuza”;
• Academia Tehnică Militară Bucureşti;
• Academia Forţelor Terestre “N. Bălcescu” Sibiu.

Până la 15 noiembrie 2019
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Gr. Al. Ghica” Drăgăşani;
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni.

LOCURI SCOASE LA CONCURS

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

• Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
- 6 locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea Drept;
- 70 locuri (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi) la Facultatea de Jandarmi – specializarea Ordine şi siguranţă publică;
- 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă– specializarea Ordine şi siguranţă publică;

• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 17 locuri alocate M.A.I., la următoarele specialitaţi:
a) 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Artilerie şi rachete;
b) 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Geniu;
c) 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Apărare CBRN;
c) 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Auto;
d) 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Comunicaţii şi informatică;
e) 2 locuri – Contabilitate – Finanţe - contabilitate;
f) 5 locuri – Ştiinţe administrative – Logistică.

• Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 6 locuri alocate M.A.I. - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - Logistică

• Academia Tehnică Militară Bucureşti – 33 locuri alocate M.A.I. la următoarele specialităţi:
a) 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare;
b) 2 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
c) 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviaţie;
d) 3 locuri – Calculatoare şi sisteme electronice pentru apărare şi securitate naţională;
e) 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
f) 1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice;
g) 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
h) 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
i) 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
j) 1 loc – Echipamente şi instalaţii de aviaţie;
k) 1 loc – Blindate, autovehicule şi tractoare;
l) 12 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;

• Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Sibiu – Facultatea de Management Aeronautic - 16 locuri alocate M.A.I.(I.G.A.V.)
a) 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie Piloţi;
b) 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Controlor trafic;
c) 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie.


• Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de inginerie marină - 10 locuri alocate M.A.I.
a) 4 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale;
b) 5 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
c) 1 loc – Inginerie electrică – Electromecanică.


• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti - 46 locuri la următoarele specialităţi:
a) 8 locuri – Tehnică de comunicaţii;
b) 10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
c) 8 locuri – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;
d) 10 locuri – Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică;
e) 10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.


• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” - 21 locuri alocate MAI la următoarele specialităţi:
a) 10 locuri – Aeronave şi motoare de aviaţie;
b) 1 loc – Armament,rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare;
c) 5 locuri – Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie;
d) 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviaţie;
e) 3 locuri – Radiolocaţie.


• Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa - 62 locuri la următoarele specialităţi:
a) 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
b) 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
c) 14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
d) 18 locuri – Motoare şi maşini navale;
e) 11 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Gr. Al. Ghica” Drăgăşani – 190 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
- 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
- 5 locuri alocate IGAv.
- 35 locuri alocate SIE.

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni – 170 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
- 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
- 5 locuri alocate IGAv.
- 15 locuri alocate SIE.

Dovada apartenenţei etnice se realizează după cum urmează:
- pentru cetăţenii de etnie maghiară – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiară, fapt ce va fi atestat prin diplomă de bacalaureat/foaie matricolă/adeverinţă;
- pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv romi – recrutarea se va face prin prezentarea unei adeverinţe din partea unei organizaţii etnice, legal constituite a minorităţii, din care să rezulte faptul că, respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru a respectivei organizaţii, ci calitatea de etnie).


CONCURSUL DE ADMITERE

Indiferent de instituţia de învăţământ pentru care ai optat, concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

Etapa I – PROBE ELIMINATORII
Etapa a II -a - VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE

Etapa I – PROBE ELIMINATORII

PROBA nr. 1 – examinarea medicală – constă în validarea/invalidarea Fişei medicale constituite la Centrele Medicale Judeţene de către o comisie medicală special constituită. Examinarea are loc la sediul instituţiei de învăţământ, conform graficului aprobat de către preşedintele Comisiei de Admitere. Aprecierea se face prin calificativ „APT”/”Inapt”.

PROBA nr. 2 – verificarea aptitudinilor fizice se realizează potrivit prevederilor OMAI 177/2016 – anexa 3^1.

Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice
1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25“.
4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.
5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.
7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.
9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.
10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit.
11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.
NOTĂ:
ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIŢIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENŢIALE, PE TIMP DE CEAŢĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIŢII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂŞOARĂ ÎN SALA DE SPORT.
DESFĂŞURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREŞEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII NORMALE. CANDIDAŢII VOR FI ANUNŢAŢI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ.
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“
A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat“.
2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori.
B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:
1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“.
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):
După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri
7. Ocolire jalon
8. Alergare 4 metri
9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m
10. Alergare 5 metri
11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):
Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăţi pe tot parcursul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 m
12. Alergare 2 metri
13. Ocolire jalon
14. Alergare 20 de metri
15. Ocolire jalon
16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
17. Ocolire jalon
18. Alergare 10 metri
19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri
21. Ocolire jalon
22. Alergare 2 metri
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m
24. Alergare 4 metri
25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică.
26. Alergare 4 metri
27. Ocolire jalon
28. Alergare 10 metri
29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):
Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta aflată la 7 (şapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea încercare va repeta una dintre situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri
33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridică un jalon şi aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul şi preia un alt jalon de culoare diferită şi revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.
În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanţe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (de exemplu: 5 de culoare roşie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.

Etapa a II a - VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE
Această probă se desfăşoară la sediul fiecărei instituţii de învăţământ, la disciplinele stabilite, conform graficului.
În momentul prezentării la sediul instituţiei de învăţământ, pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor avea asupra lor:
• cartea de identitate sau paşaportul, în original;
• diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2019) în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie - numai pentru absolvenţii promoţiei 2019.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...