Actualitate

APAVIL SA: ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de electricieni!

-2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exercitiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice
- Studii medii- şcoala profesională sau liceu cu profil electric cu diplomă de bacalaureat;
- Certificat de calificare profesională - în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Vechime minimă în meserie 3 ani;
- Sa îndeplinească condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) în perioada de probă (6 luni).
Pentru verificarea încadrării în condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) sunt obligatorii următoarele documente: copie integrală după carnetul de muncă şi copii ale actelor şi diplomelor care atestă pregătirea profesională.

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj);
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 01.02.2019 ;
- proba scrisă va avea loc în data de 06.02.2019, ora 09.00;
- interviul şi proba practică vor avea loc loc în data de 08.02.2019, ora 09.00.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.01.2019 ora 14.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Concursul constă în probă scrisă, interviu şi probă practică şi se vor desfăşura la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Descrierea activităţii:
-Execută lucrări de întreţinere şi reparatii la instalaţiile electrice, utilajele şi aparatura din aria de activitate a Atelierului Energetic şi a Sectoarelor de Exploatare;

Tematică şi Bibliografie

Tematică

Domeniul tematic Electrotehnică:
Manualele şi carţile din literatura tehnică de specialitate;

Domeniul tematic Legislaţie:
Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
Reglementările ANRE( regulamente, coduri etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:
Normele tehnice care au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.
Normativele tehnice ce au indicativ PE(prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69 sau 021-346.27.04.

Bibliografia:
Legea nr.123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr.485 din 16.07.2012;
Ordinul ANRE nr.11 din 13.03.2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr.152 din 21.03.2013; Ordinul ANRE nr.116 din 20.12.2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. nr.9 din 05.01.2017;
Normativ I-7/2011, Ordin MDRT.

Calendarul concursului:
31.01.2019, ora 14.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
01.02.2019, ora 12.00 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
04.02.2019, ora 14.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
05.02.2019, ora 12.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
06.02.2019, ora 09.00 - proba scrisă
07.02.2019, ora 12.00 - afişare rezultate proba scrisă
08.02.2019, ora 09.00 - interviu şi proba practică
11.02.2019, ora 12.00 - afişare rezultate interviu şi probă practică
12.02.2019, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
13.02.2019, ora 14.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru:
luni-joi, între orele 0800 – 1630 ; vineri, între orele 0800 – 1400

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...