Politică

O lege care ajută foarte mult administraţiile publice locale, a intrat în vigoare!

Râmnicu Vâlcea va avea un parc modern în zona Capela

În luna iulie, anul acesta, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. Proiectul a fost votat cu 285 de voturi pentru şi unul împotrivă. La data de 26 iulie 2018, legea este promulgată prin Decretul nr. 631/2018 şi devine Legea nr. 220/2018. Pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare mai era necesar să apară Normele metodologice. Iată că, aşa cum a promis, Ministerul Apelor şi Pădurilor a emis aceste norme, iar Legea a intrat în vigoare la data de 28 noiembrie 2018.

“Am reuşit prin amendamentul depus de mine, la Legea nr. 220/2018, ca Municipiul Râmnicu Vâlcea să poată beneficia de un parc modern în zona Capela! Mulţumesc colegilor pentru votul dat şi celor cu care am colaborat la amendamentele pe care le-am depus şi au fost introduse în Lege! Mulţumesc în special domnului director al Regiei Naţionale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu, pentru sprijin şi pentru buna colaborare pe care am avut-o pe această lege!”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale:

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte metodologia de transmitere, cu titlu gratuit, a suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului şi din administrarea administratorului legal al acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare.

Art. 2. - (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1, amplasate pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale solicitante, se transmit la solicitarea acesteia, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Prin excepţie de la prevederile art.1, dacă în perimetrul suprafeţelor solicitate există suprafeţe de fond forestier proprietate publică a statului încadrate la următoarele categorii de folosinţă: linii parcelare principale (L), linii de vânătoare şi terenuri pentru hrana vânatului (V), ape care fac parte din fondul forestier (T), culuare pentru linii electrice de înală tensiune (R) sau terenuri neproductive acestea se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Arboretele încadrate în categoriile funcţionale 1.4.a şi 1.4.b, cărora le sunt atribuite şi categoriile funcţionale prioritare în raport cu categoriile funcţionale 1.4.a şi 1.4.b, nu pot face obiectul transmiterii în condiţiile art. 2.
(4) Lista categoriilor funcţionale prioritare în raport cu categoria 1.4. a şi 1.4 b este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 3. - (1) Documentaţia necesară aprobării transmiterii este următoarea:
a) solicitarea formulată de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sunt amplasate suprafeţele de fond forestier;
b) hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, privind transmiterea suprafeţelor de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) documentul din care să reiasă că suprafeţele din subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor sunt incluse în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale;
d) datele de identificare a suprafeţelor respective, la nivel de ocol silvic, unitate de producţie, unitate amenajistică, precum şi suprafaţa şi categoria funcţională, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice;
e) datele de identificare a lucrărilor de investiţii de natura mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, aşa cum sunt înscrise în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numărul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice;
f) copiile fişelor mijloacelor fixe, respectiv lucrări de corectare a torenţilor, vizate "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care la administrează;
g) copie după descrierea parcelară, vizată "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care administrează suprafaţa respectivă;
h) planul de situaţie al terenului, în sistemul de proiecţie Stereo 70, întocmit de către persoane fizice sau juridice atestate în lucrări topografice, însoţit de o copie de pe harta amenajistică, cu indicarea amplasamentului terenului forestier, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea; acesta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa respectivă, precum şi limitele unităţilor amenajistice;
i) avizul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva;
j) avizul structurii teritoriale competente a autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
(2) Măsurătorile topografice vor fi realizate de către unitatea administrativ teritorială care a făcut solicitarea.

Art. 4. - Documentaţia prevăzută la art. 3, se depune la consiliul judeţean care are obligaţia elaborării şi promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Predarea-primirea suprafeţelor de fond forestier prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol, în termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, de către o comisie alcătuită din:
a) delegatul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;
b) şeful ocolului silvic care administrează respectiva suprafaţă - membru;
c) contabilul-şef al ocolului silvic - membru;
d) responsabilul fondului forestier din cadrul ocolului silvic - secretar;
e) pădurarul/pădurarii titular(i) al/ai cantoanelor silvice în care este situată respectiva suprafaţă - membru/membri;
f) primarul unităţii administrativ-teritoriale solicitante - membru;
g) contabilul-şef al unităţii administrativ-teritoriale solicitante- membru.
(3) Protocolul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă:
a) suprafaţa de fond forestier aferentă, stabilită conform măsurătorii topografice prevăzute la art. 3 lit. g), cu menţionarea diferenţei de suprafaţă la nivel de unitate amenajistică, comparativ cu cea înscrisă în amenajamentul silvic, însoţită de măsurătoarea topografică pentru suprafaţa respectivă;
b) lista unităţilor amenajistice cu încadrarea pe categorii funcţionale;
c) copia fişei mijlocului fix, respectiv lucrarea de corectare a torenţilor, vizată "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care administrează mijlocul fix.

Art. 6. - Ocolul silvic operează mişcarea de suprafaţă în evidenţele amenajamentelor silvice, în baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 5 alin. (3) şi demarează procedurile pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 7. – (1) Unitatea administrativ-teritorială care a preluat respectiva suprafaţă are următoarele obligaţii:
a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic;
b) să respecte regimul silvic;
c) să evidenţieze preluarea suprafeţei respective în patrimoniul public local/judeţean/al Municipiului Bucureşti.
d) să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în categoriile funcţionale 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor, incluse în intravilan, sau 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ - păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii şi să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.
(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 2, asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condiţiile alin. (1) lit. d) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre a Guvernului.
3) Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi (2), se face prin decizia conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...