Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următorului post vacant: 1 post economist la Biroul Aprovizionare

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăpturirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiune săvârşită cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice
- Studii superioare în domeniul economic;
- Vechime în specialitate de cel putin 3 ani;
- Constituie avantaj experienţa în domeniul achiziţii publice/aprovizionare;
- Cunoştinţe operare PC ( pachet MS Office );
- Permis de conducere categoria B;
- Capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare;
- Persoana flexibilă, adaptabilă, rezistentă la stres, serioasă, responsabilă;

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice postului;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă ( constiuie avantaj ).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.09.2018;
- proba scrisă va avea loc în data de 01.10.2018, ora 09:00;
- interviul va avea loc în data de 02.10.2018, ora 09:00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.09.2018 ora 15:00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Bibliografie
1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărâre nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
3. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
8. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:
24.09.2018 ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
25.09.2018 ora 16:00 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
26.09.2018 ora 16:00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
27.09.2018 ora 16:00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
01.10.2018 ora 09:00 - proba scrisă
01.10.2018 ora 15:00 - afişarea rezultatelor probei scrise
02.10.2018 ora 09:00 - proba interviu
02.10.2018 ora 15:00 - afişarea rezultatelor probei interviu
03.10.2018 ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor

04.10.2018 ora 15:00 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 08.00 – 16.30 vineri, între orele 08.00 – 14.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...