Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

I. Pentru Staţiile de tratare apă uzată :
- 1 post operator tratare apă uzată, în cadrul Sectorului Băbeni;
- 1 post operator tratare apă uzată, în cadrul Sectorului Călimăneşti;

II. Pentru Staţiile de tratare apă:
- 2 posturi operator tratare apă, în cadrul Sectorului Captare, Tratare, Aducţiune Brădişor- Rm Vâlcea, Cheia-Rm Vâlcea pentru Staţia de tratare Păuşeşti Măglaşi;
- 1 post operator tratare apă, în cadrul Sectorului Captare, Tratare, Aducţiune Brădişor- Rm Vâlcea, Cheia-Rm Vâlcea pentru punct lucru Staţia de tratare Valea lui Stan;
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) Să deţină cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
a) Studii medii sau Certificat de calificare profesională din care sa rezulte specializarea (meseria) pentru care se participă la concurs;
b) Abilităţi de comunicare;
c) Disponibilitate pentru lucrul peste program;

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) Curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a interviului specifice meseriei (funcţiei) pentru care se optează.
Locul desfăşurării concursului este la sediul societăţii APAVIL SA, situat in Rm-Valcea, str. Carol I , nr. 3-5.
Concursul se va desfăşura astfel:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 19.09.2018;
- proba scrisa şi interviul se vor susţine în data de 24.09.2018;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 18.09.2018 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, str. Carol I, nr.3-5.

Informaţii suplimentare:
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22,
Program de lucru: luni-joi, între orele 08.00 – 16.30
vineri, între orele 08.00 – 14.00.

1. BIBLIOGRAFIA pentru posturile de operator tratare ape uzate:
1). Corneliu A. L. Negulescu – Exploatarea staţiilor de epurare a apelor uzate, Ed. Agrotehnica 2004.
2). NTPA 003/1997 din -ANEXA 1 la Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1097 din 17 decembrie 1997-Metodologie de conducere şi control a procesului de epurare biologică aerobă cu nămol activ în staţiile de epurare a apelor uzate.

2. BIBLIOGRAFIA pentru posturile de operator tratare apă:
1). Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile actualizată;
2). Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al societăţii Apavil SA ( poate fi descărcat de pe site-ul www. apavil.ro).

CALENDARUL CONCURSULUI
18.09.2018 ora 15.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
19.09.2018 ora 15.00 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
20.09.2018 ora 15.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
21.09.2018 ora 13.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
24.09.2018 ora 09.00 - probă scrisa si interviu
25.09.2018 ora 15.00 - afişarea rezultatelor probei scrise şi interviului
26.09.2018 ora 15.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
27.09.2018 ora 14.00 - soluţionarea contestaţiilor privind afişarea rezultatelor
28.09.2018 ora 12.00 - afişarea rezultatelor finale la sediul societatii APAVIL şi pe
site-ul www.apavil.ro

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...