Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant, pentru Laborator Apa –Statie tratare Rm. Vâlcea

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) Să deţina cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoasca limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
a) Studii medii – liceu cu profil Chimie , Protectia Mediului, Stintele Naturii, Chimie Alimentara, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) Certificat de calificare profesionala – laborant;
c) Abilităţi de comunicare;
d) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
e) Cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Interner Explorer;

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) Curriculum vitae, model European.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfăşura în doua etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.07.2018;
- proba scrisă si proba practica se vor sustine în data de 12.07.2018;
- Proba scrisa va avea loc la sediul APAVIL , str. Carol I, nr.3-5.
- Proba practica se va sustine in cadrul Laboboratorului Apa-Statie Tratare Rm- Valcea , situat in Rm- Valcea , Str. Cimpului , Nr. 17 ( langa Centrul de Afaceri Flandra ).
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 06.07.2018 ora 1200, la Registratura societatii APAVIL SA, str. Carol I, nr.3-5.
Informaţii suplimentare:
Program de lucru luni-joi, între orele 0700 – 1530
vineri, între orele 0700 – 1300,
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
Tematică
1. Analize de apa , preparare reactivi si gestionarea echipamentelor de lucru.
Bibliografie :
1. Legea 458/2002 republicata in anul 2011 , privind calitatea apei potabile;
2. S. Manescu –Microbiologie sanitara , Editura medicala;
3. Ing. E. Pincovschi , ing. E. Tonca – Indrumatorul laborantului chimist-Editura tehnica
CALENDARUL CONCURSULUI
06.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
09.07.2018 ora 1500 selecţia dosarelor de concurs si afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
10.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
11.07.2018 ora 1200 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
12.07.2018 ora 0900 proba scrisă
12.07.2018 ora 1400 proba practica
13.07.2018 ora 1200 afişarea rezultatelor probei scrise si probei practice
16.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă si proba practica
17.07.2018 ora 1400 soluţionarea contestaţiilor privind proba scrisă si proba practica
18.07.2018 ora 1400 afişarea rezultatelor finale la sediul societatii APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...