Economic

APAVIL S.A. scoate la concurs următoarele posturi: Încasator cititor - 9 posturi la Serviciul Clienţi

- 3 posturi – Rm. Vâlcea;
- 1 post – Călimaneşti;
- 2 posturi – Govora (zona Păuşeşti - 1 post, Zona Govora - 1 Post);
- 2 posturi–Băbeni (zona Galicea - 1 post, zona Băbeni - 1 post);
- 1 post– Olăneşti ( zona Păuşeşti Măglaşi ).
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Candidaţii trebuie să aibă domiciliul stabil în localităţile respective sau în localităţile situate pe o raza de 10 km.

Condiţii specifice
- Studii medii – liceu, cu diplomă de bacalaureat;
- Vârsta – peste 21 ani;
- Aptitudini şi deprinderi necesare: de calcul, lucrul practic cu numerar, de comunicare cu clienţii;
- Cunoştinţe – cadru legislativ, conform Bibliografie.
Descrierea activităţii
- Presupune deplasarea la domiciliul clienţilor în vederea citirii contoarelor de apă, pentru care poate fi necesară ridicarea capacelor metalice sau coborârea în interiorul căminelor pentru efectuarea citirii indexului;
- Distribuie şi încasează contravaloarea facturilor de apă de la abonaţi, centralizează zilnic încasările şi le depune în casierie sau la bancă.
Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Desfăsurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.06.2018 ora 1500;
- proba scrisă va avea loc în data de 04.07.2018 ora 0900;
- interviul va avea loc loc în data de 04.07.2018 ora 1300.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 28.06.2018 ora1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura în data de 04.07.2018 conform calendarului concursului.

Bibliografie
1. Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976;
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
3. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
4. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată.

Calendarul concursului:
28.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
29.06.2018 ora 1300 selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
02.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
03.07.2018 ora 1400 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
04.07.2018 ora 0900 proba scrisă
04.07.2018 ora 1200 afişarea rezultatelor probei scrise
04.07.2018 ora 1300 proba interviu
05.07.2018 ora 1400 afişarea rezultatelor probei interviu
06.07.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
09.07.2018 ora 1400 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
10.07.2018 ora 1400 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...