Economic

APAVIL SA scoate la concurs următorul post: 1 post economist în cadrul Biroului Contabilitate

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- Studii economice superioare de lungă durată, specializare contabilitate;
- Vechime în specializarea contabilitate de cel puţin 5 ani – contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale constituie un avantaj;
- Cunoştinţe privind contabilitatea de gestiune;
- Cunoaşterea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de gospodărie comunală;
- Cunoştinţe în utilizarea PC, Word, Excel;
- Capacitate de analiză şi sinteză;
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
- Prezentarea cat mai repede la noul loc de muncă constituie un avantaj.

Dosarul de Concurs trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae, model European;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăşurarea concursului:
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 02.07.2018
- proba scrisă va avea loc în data de 05.07.2018, ora 9ºº
- interviul va avea loc în data de 05.07.2018, ora 13ºº
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.06.2018, ora 13ºº, la Registratura APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Concursul constă în proba scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Tematică şi Bibliografie
- Legea Contabilităţii nr.82/1991-republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1802/2014, precum şi a celorlalte acte normative din domeniul financiar contabil;
- Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr.15/1994, republicată;
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată;
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată.
Actele normative pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului Justiţiei (legislatie.just.ro).

Calendarul concursului:
29.06.2018, ora 13ºº termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
02.07.2018 Selecţia dosarelor de concurs
02.07.2018, ora 15ºº Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
03.07.2018, ora 13ºº termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
04.07.2018, ora 14ºº Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
05.07.2018, ora 09ºº proba scrisă
05.07.2018, ora 12³º Afişarea rezultatelor probei scrise
05.07.2018, ora 13³º proba interviu
06.07.2018, ora 11ºº Afişarea rezultatelor probei interviu
09.07.2018, ora 14ºº termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
10.07.2018, ora 13ºº Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
11.07.2018, ora 12ºº Afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi între orele 07ºº - 15³º, vineri între orele 07ºº - 13ºº.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...