Economic

APAVIL S.A. scoate la concurs a următorului post: 1 post şef Birou Urmărire Recuperare Creanţe în cadrul Serviciului Clienţi

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- Studii economice superioare, de specialitate;
- Experienţă de minim 3 ani în domeniu;
- Abilităţi de comunicare;
- Disponibilitate pentru lucrul peste program;
- Cunoştinţe operare PC : Microsoft Office (Word, Excel), Internet Explorer.
-
Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae, model European;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăşurarea concursului:
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.06.2018
- proba scrisă va avea loc în data de 03.07.2018, ora 9ºº
- interviul va avea loc în data de 03.07.2018, ora 13³º.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.06.2018 ora 14ºº, la Registratura APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.
Concursul constă în proba scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Tematica şi Bibliografie
- Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
- Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
- Legea nr.51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr.241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Cap. III Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare.
Actele normative pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului Justiţiei (legislatie.just.ro).

Calendarul concursului:
27.06.2018 ora 14ºº termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
28.06.2018 selecţia dosarelor de concurs
28.06.2018 ora 15ºº afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
29.06.2018 ora 13ºº termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
02.07.2018 ora 14ºº soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
03.07.2018 ora 09ºº proba scrisă
03.07.2018 ora 12³º afişarea rezultatelor probei scrise
03.07.2018 ora 13³º proba interviu
04.07.2018 ora 11ºº afişarea rezultatului probei interviu
05.07.2018 ora 14ºº termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
06.07.2018 ora 12ºº Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
09.07.2018 ora 12ºº afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi între orele 07ºº - 15³º, vineri între orele 07ºº - 13ºº.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...