Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul Biroului Mediu

1 post de inginer pentru perioadă determinată de 2 ani, în cadrul Biroului Mediu
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Conditii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să detină capacitate deplină de exercitiu;
e) Să detină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi după caz, de vechime şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice
- Studii superioare, absolvent al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului sau al Facultăţii de Ingineria Mediului;
- Experienţa de minim 2 ani in practica evidenţei gestiunii deşeurilor şi protecţiei mediului;
- Absolvent curs ,,Managementul deşeurilor” – constituie avantaj
Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, copie de pe cartea de muncă sau alte documente care atesta vechimea in muncă (adeverinţe de vechime, revisal);
d) cazierul judiciar;
e) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).


Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.06.2018;
- proba scrisă va avea loc în data de 11.06.2018, ora 9.00;
- interviul va avea loc loc în data de 11.06.2018, ora 12.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 04.06.2018 ora 14.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Tematica şi Bibliografie

1. Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor;
2. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
3. H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
4. H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

Calendarul concursului:
04.06.2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
05.06.2018, ora 15.00, selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
06.06.2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
07.06.2018, ora 15.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
11.06.2018, ora 09.00, proba scrisă
11.06.2018, ora 12.00, interviu
12.06.2018, ora 14.00, afişare rezultate proba scrisă şi interviu
13.06.2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
14.06.2018, ora 13.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30, vineri, între orele 0700 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...