Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a şase posturi de electrician

6 posturi de electrician:
- 2 posturi la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea;
- 1 post la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan;
- 1 post la Sectorul Băbeni
- 1 post la Sectorul Olăneşti
- 1 post la Sectorul Captare Tratare şi Aducţiune Brădişor Rm. Vâlcea,
Cheia - Rm. Vâlcea.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Pentru posturile din Rm. Vâlcea candidaţii să aibă domiciliu stabil în Rm. Vâlcea sau zonele limitrofe, pentru posturile de la Valea lui Stan candidaţii să aibă domiciliu în orasul Brezoi sau zonele limitrofe; pentru posturile de la Sectorul Băbeni candidaţii să aibă domiciliu în orasul Băbeni sau zonele limitrofe, pentru postul de la Sectorul Olăneşti candidaţii să aibă domiciliu în orasul Olăneşti sau zonele limitrofe ;

Condiţii specifice
- Studii medii – scoală profesională sau liceu cu profil electric cu diplomă de bacalaureat;
- Certificat de calificare profesională – în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Autorizare ANRE grad II B;
Sau
- Să îndeplinească condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea în perioada de un an a autorizării ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE);
Pentru verificarea încadrării în condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea autorizării ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE) sunt obligatorii următoarele documente:
1. copie după actele şi diplomele de studii;
2. copia integrală a carnetului de muncă

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări si copie după carnetul de muncă;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 18.06.2018 ora 1500;
- proba scrisă va avea loc în data de 21.06.2018 ora 0900;
interviul si proba practica va avea loc în data 21.06.2018 ora 1200.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 15.06.2018 ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă, interviu şi probă practică şi se va desfăşura la Sectorul Staţie Epurare Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr.23, Rm. Vâlcea.

Tematica si bibliografie
Tematica
Domeniul tematic Electrotehnică:
Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate;
Domeniul tematic Legislatie:
Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.
Domeniul tematic Norme tehnice:
Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.
Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.

Bibliografie
1. Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012
2. Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21.03.2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116 din 20.12.2016 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 05.01.2017
3. Normativ I-7/2011, Ordin MDRT
Calendarul concursului:
15.06.2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
18.06.2018, ora 15.00, selecţia dosarelor de concurs si afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
19.06.2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
20.06.2018, ora 15.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
21.06.2018, ora 09.00, proba scrisă
21.06.2018, ora 12.00, interviul şi proba practică
22.06.2018, ora 11.00, afişarea rezultatelor
25.06.2018, ora 15.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
26.06.2018, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro
Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.
Program de lucru:luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 vineri, între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...