Economic

Apavil SA angajează cinci ingineri

ANUNŢ APAVIL S.A. privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

• 5 posturi inginer în cadrul Serviciului Tehnic Proiectare Investiţii

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a) Să deţina cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoasca limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
a) Studii superioare tehnice de lungă durată - profil tehnic absolvent al Facultaţii de Hidrotehnică; Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Inginerie a Instalatiilor;
b) Experienţă în executarea şi coordonarea lucrărilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare sau lucrări de construcţii hidrotehnice şi civile;
a) Abilităţi de comunicare;
b) Disponibilitate pentru lucrul peste program;,
c) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office) şi cunoştinţe minime de utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (AUTOCAD 2D);

Responsabilităţi:
1. Realizarea documentaţiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare necesare pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare de reabilitare, modernizare şi extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată, în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare.
2. Monitorizarea/participarea la toate fazele proiectului (studiu de fezabilitate/proiect tehnic/detalii de execuţie/caiet de sarcini) şi asigurarea de asistenţă tehnică pe toată perioada execuţiei.
3. Emitere avize apă canal şi documentatii tehnice specifice, intocmire proiecte tehnice de alimentare cu apa si canalizare si avarii

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) Curriculum vitae, model European.
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă – constituie avantaj.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 04.06.2018 ora 1500
- proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2018 ora 0900;
- interviul va avea loc în data de 07.06.2018 ora 1200.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2018 ora 1500, la Registratura APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Informaţii suplimentare:
Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530
vineri, între orele 0700 – 1300,
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
• Legea nr. 241/2006 din 22 iunie 2006 -Republicată- Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
• Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• H.G. nr.343/2017 modificare a H.G. nr.273/1994- privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor în construcţii şi instalaţiilor aferente acestora.
• Normativ privind proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2013.
• Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor, Indicativ NP 133-2013"
• Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC -Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare
• Hotărârea nr.8/15.04.2016 a A.D.I. „APA VÂLCEA- Regulamentul Serviciului de Alimentare cu apă si de canalizare pentru Operatorul Regional – SC APAVIL SA Valcea
• NTPA 002/2002- Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare
• Hotărârea nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
• HG 930/2005 - privind protectia sanitară a obiectivelor de alimentare cu apă
• SR 1343 –2006- Determinarea cantităţilor de apă
• Ghidul GP 043/1999-Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă
• SR 4163-1/2006- Reţele de distribuţie-proiectare
• SR 4163-2/2006 -Alimentări cu apă -Reţele de distribuţie apă-prescripţii de calcul
• I9-2015 (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)-Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. ",
• SR 1846-1-1995- Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
• SR 1846-2-1996-Canalizari exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• SR 1846-2-2007-C91-2008-Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• STAS 2448-82- Canalizări. Camine de vizitare. Prescripţii de proiectare
• STAS 3051-91- Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare

CALENDARUL CONCURSULUI

31.05.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
04.06.2018 ora 1500 selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
05.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
06.05.2018 ora 1500 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
07.06.2018 ora 0900 proba scrisă
07.06.2018 ora 1200 proba interviu
08.06.2018 ora 1200 afişarea rezultatelor la proba scrisa si interviu
11.06.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisa si interviul
12.06.2018 ora 1400 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
13.06.2018 ora 1500 afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...