Economic

Apavil SA scoate la concurs un post de inginer

1 post de inginer, posesor al autorizaţiei de diriginte de şantier - Domeniul 6 “Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală” în cadrul Serviciul Tehnic, Proiectare, Investiţii

Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

Conditii generale
a) Să detină cetătenie română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris si vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să detină capacitate deplină de exercitiu;
e) Să detină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească conditiile de studii si dupa caz, de vechime si alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice
- Studii tehnice superioare, de specialitate;
- Autorizatie de diriginte de santier – Domeniul 6 ,,Constructii edilitare si de gospodarie comunala”;
- Experienta de minim 3 ani in domeniu
Dosarul de Concurs trebuie să contină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizari;
d) cazierul judiciar;
e) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitătile sanitare abilitate. Adeverinta trebuie să contină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii;
f) curriculum vitae, model European;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăsurarea concursului
Concursul se va desfăsura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selectia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.04.2018;
- proba scrisă va avea loc în data de 18.04.2018, ora 09.00;
- interviul va avea loc loc în data de 24.04.2018, ora 09.00.

Data limită până la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 11.04.2018 ora 15.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la proba precedenta.

Concursul constă în probă scrisă si interviu si se va desfăsura la sediul APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

*Tematica si Bibliografie
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata – toate domeniile de autorizare;
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – toate domeniile de autorizare;
2. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile ulterioare – toate domeniile de autorizare;
3. Regulamentul privind receptia constructiilor aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – toate domeniile de autorizare;
4. Reglementari tehnice:
- Indicativ C56-2002 - ,,Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;
- Indicativ P118-1999 - ,,Normativ de siguranta la foc a constructiilor”;
- Indicativ I9-2015 - ,,Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare”;
- Indicativ C16-1984 - ,,Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente”;
- Indicativ SR 8591-1997 - ,,Retele edilitare subterane – Conditii de amplasare”;
- Indicativ O.M.T. 47/1998 - ,,Norma tehnica privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale”;
- Indicativ NE 012/2-2010 - ,,Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. partea 2: executarea lucrarilor din beton;
- Indicativ NP 133/1-2013 - ,,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Partea I: Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor”;
- Indicativ NP 133/2-2013 - ,,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Partea II: Sisteme de canalizare a localitatilor”;
- Indicativ STAS 3051-1991 - ,,Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare”;
- Indicativ GE 052-2004 - ,,Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei potabile”;
- Indicativ GP 106-2004 - ,,Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural”;
- Indicativ STAS 6819/1997 - ,,Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie”;
- Indicativ NP 120-2014 - ,,Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane”;
- Indicativ ST 009 2011 - ,,Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”;
- Indicativ GE 046-2002 - ,,Ghid de executie statii de epurare pentru localitati mici (Q≤ 5 L/S)”;
- Indicativ NP 084-2003 - ,,Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice”;
- Indicativ SR 4163/2-1996 - ,,Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul.”

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...