Economic

Apavil angajează doi ingineri

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

• 2 posturi inginer în cadrul Serviciului Tehnic Proiectare Investiţii

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) Să deţina cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoasca limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
a) Studii superioare tehnice de lungă durată - profil tehnic absolvent al Facultaţii de Hidrotehnică; Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Inginerie a Instalaţiilor;
b) Experienţă în executarea şi coordonarea lucrărilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare sau lucrări de construcţii hidrotehnice şi civile;
a) Abilităţi de comunicare;
b) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
c) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office) şi utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (AUTOCAD 2D);

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) Curriculum vitae, model European.
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 04.12.2017;
- proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data de 13.12.2017, ora 09.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.11.2017 ora 15.30, la Registratura APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul va avea loc la sediul APAVIL.

Informaţii suplimentare:
Program de lucru
luni-joi, între orele 07.00 – 15.30
vineri, între orele 07.00 – 13.00,
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
• Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2013"
• SR 1343 –2006 - Determinarea cantităţilor de apă
• Ghidul GP 043/1999-Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă
• SR 4163-1/2006 - Reţele de distribuţie-proiectare
• SR 4163-2/2006 - Alimentări cu apă - Reţele de distribuţie apă - prescripţii de calcul
• I9-2015 (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996) - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor
• SR 1846-1-2006 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
• SR 1846-2-2007 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• SR 1846-2-2007-C91-2008 - Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
• STAS 2448-82 - Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare
• STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare


CALENDARUL CONCURSULUI

17.11.2017 - publicare anunţ
29.11.2017, ora 15.30 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
04.12.2017 - selecţia dosarelor de concurs
04.12.2017, ora 15.00 - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
05.12.2017, ora 15.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
06.12.2017, ora 14.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
07.12.2017, ora 09.00 - proba scrisă
08.12.2017, ora 11.00 - afişarea rezultatelor probei scrise
11.12.2017, ora 15.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor probei scrise
12.12.2017, ora 11.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
13.12.2017, ora 09.00 - Proba interviu
14.12.2017 ora 11.00 - afişarea rezultatelor probei interviu
15.12.2017, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea contestaţiilor proba interviu
18.12.2017, ora 14.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
19.12.2017, ora 15.00 - afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Director General, Ing. Cristian Jianu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...