Actualitate

Ucenicia la locul de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea sprijină angajatorii care doresc să angajeze ucenici. Angajatorul poate fi o persoană juridică/fizică legal autorizată sau întreprindere familială ori individuală.

Ucenicia la locul de muncă se realizează printr-un program de formare profesională în baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin care ucenicul se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, iar durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni.

Ucenicul care poate fi încadrat este orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 ani, care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor în vigoare, precum şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Formarea profesională a ucenicului:
• cuprinde pregătirea teoretică şi practică sau numai pregătirea practică a ucenicului;
• timpul necesar pregătirii teoretice este cel inclus în programul normal de muncă;
• are ca rezultat dobândirea unui certificat de competenţe profesionale;
• ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor în România.

Salariul ucenicului este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie pe săptămână. Programul normal de muncă pentru ucenici este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

Susţinerea financiară a ucenicului la locul de muncă:
• angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă egală cu 1.125 lei;
• suma lunară se acordă angajatorului proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului;
• angajatorul încheie cu AJOFM Vâlcea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de muncă, o convenţie.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt: actul de identitate, în original şi copie; certificatul de naştere, în original şi copie; copii legalizate ale actelor de studii, conform nivelului necesar calificării; certificatul medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia.

Documentele necesare angajatorului pentru încheierea convenţiei: act identitate: copie şi original; contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă: copie şi original; declaraţie angajator; convenţie în 2 exemplare; tabel într-un exemplar.

Important!
Angajatorii care beneficiază de facilităţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...