Special

Programul „Prima chirie” destinat stimulării mobilităţii forţei de muncă

În Monitorul Oficial nr. 414/06.06.2017 a apărut HG 374 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin HG nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implemenatare a acestora, aprobate prin HG nr.377/2002, au apărut procedurile de aplicare a primelor de mobilitate, inclusiv a Programului „Prima chirie”, prin care se acordă o primă de relocare şomerilor înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care îşi schimbă domiciliul la o distanţă mai mare de 50 de km pentru a se încadra în muncă.

Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni şi nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceştia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depăşesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) la noul domiciliu sau reşedinţă, în limita sumei de 900 de lei lunar. În cazul în care persoanele aflate în şomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptăţite trebuie să depună la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor menţionate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.
Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt:
• venituri din salarii şi asimilate salariilor;
• venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
• venituri din pensii;
• venitul minim garantat;
• indemnizaţia de şomaj;
• stimulentul de inserţie;
• indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar, începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilităţi, declaraţii şi adeverinţe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât şi cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Informaţii suplimentare:

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună şi este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Documentele solicitate pentru acordarea primei de relocare, precum şi alte informaţii se pot obţine de la sediul AJOFM Vâlcea din Rm. Valcea, str. Dacia, nr. 8, etaj III, birou 309 şi/sau la telefon 0250/735.608/int 18.

IMPORTANT: prima de relocare nu se cumulează cu prima de activare, cu prima încadrare sau cu prima de instalare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...