Administraţie

Concurs pentru funcţiile vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Vâlcea.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“;
b) sunt membre ale corpului national de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/ casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăţurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“;
i) au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;
j) au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/ federaţiile/ centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituţia care organizează concursul, la registratura inspectoratului şcolar/secretariatul unităţii de învăţământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 şi vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi de interviu se vor desfăşura în perioada 19-31 iulie 2017 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, pentru învăţământul preuniversitar de stat şi în locaţiile stabilite de unităţile de învăţământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director adjunct, lista funcţiilor vacante, perioada de înscriere şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/unităţii de învăţământ particular.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0350431571, de luni până vineri, între orele 9,00 – 16,00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...