Pe Scurt

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 27 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de I I.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374112714.

................


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Nr. 1196/2017

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor de participare şi desfăşurare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea şi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Având în vedere prevederile:
- art. 22 alin. (1) lit. j)1 şi art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi Deciziile Curţii Constituţionale a României nr. 1629/2009 şi nr. 414/2010;
- art. 4 alin. (I) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (r 1), cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 29 şi art. 30 alin. (1). din Hotărârea Guvernului nr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată dc H.G. nr. 1173/2008:
În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, (rl ). cu modificările şi completările ulterioare:

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI emite prezentul ORDIN

Art. I (I) Aprobă condiţiile de participare la concurs, la propunerea Primăriei comunei Slroeşti. judeţul Vâlcea, prin adresa nr. 1900/2017, pentru concursul de recrutare care se va organiza la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 27 iunie 2017. ora 10.00, proba scrisa în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea.
(2) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Condiţiile de participare suni:
- studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Art. 2 - Se constituie comisia de concurs, astfel:
Preşedinte: Marin Noemi, manager public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici:
Membru: lonescu Adrian Petrică, consilier juridic, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
Membru: Papa Drăgulescu Laurenţiu, şef serviciu, Instituţia Prefectului judeţul Vâlcea;
Membru: Boaghe Monica, consilier juridic, Primăria oraşului Horezu, judeţul Vâlcea,
Membru: Veţeleanu Gheorghe Cătălin, secretar al comunei Copăceni, judeţul Vâlcea.
Secretariatul comisiei do concurs este asigurai de Drăghici Ioana, consilier, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Art. 3 - Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel:
Preşedinte: Stan Felicia, director, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
Membru: Vasilescu Maria, consilier juridic. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici:
Membru: Angheluţă Dumitru, consilier juridic, Instituţia Prefectului judeţul Vâlcea;
Membru: Mega Aurelian, secretar al comunei Lăpuşata, judeţul Vâlcea;
Membru: Bârbulescu Nicola Emil, secretar al comunei Roeşti, judeţul Vâlcea.
Secretariatul comisiei dc soluţionare contesiaţii este asigurat de Drăghici Ioana, consilier. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

PREŞEDINTE, Cristian BITEA

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...