Politică

Inechităţiile privind salarizarea poliţiştilor, corectate de deputatul Eugen Neaţă

Toate amendamentele susţinute de deputatul vâlcean în Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost introduse în Lege

Deputatul Eugen Neaţă a susţinut, în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, o serie de amendamente care au menirea să corecteze inechităţile privind salarizarea poliţiştilor. Aceste amendamente au fost însuşite de către întreaga comisie, au fost votate şi introduse în Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. În lucrările şedinţei de plen din Camera Deputaţilor, a fost votată Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, toate amendamentele susţinute de deputatul Eugen Neaţă fiind introduse în lege.

“În lucrările şedinţei de plen din Camera Deputaţilor, a fost votată Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. În acest sens, toate amendamentele pe care le-am susţinut în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost introduse în Lege. Mulţumesc colegilor pentru votul dat şi susţinere”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.”

2. La articolul I, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„16. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
«(41) Poliţistul este trecut anual în funcţia imediat superioară în cadrul postului ocupat, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
(42) După definitivarea în profesie, poliţistul debutant este încadrat în funcţie potrivit gradului profesional deţinut, în funcţia imediat superioară celei de debutant în cadrul postului ocupat».”

3. La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 2721 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;
d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei”.

4. La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 2731 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar”.

5. La articolul I punctul 20, litera c) a articolului 2734 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).”

6. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 2735 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut”.

7. La articolul I punctul 20, partea introductivă a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 2746 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„III. pentru funcţiile de contabil şef şi funcţiile de şef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie
IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani.”

8. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 2746 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b), funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.”

Art. II. – La cererea acestora, agenţii, subofiţerii şi maiştrii militari, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai programelor de formare iniţială ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se trec în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv corpul ofiţerilor, fără concurs sau examen, li se acordă gradul profesional de subinspector sau, după caz, gradul de sublocotentent, şi sunt încadraţi în funcţie potrivit statutului aplicabil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...