Actualitate

Ultima oră! Condamnaţii amnistiaţi pot deveni rezervişti ai Armatei Române

Cu condiţia să aibă vârsta maximă de 55 de ani, să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari vor fi emise două reglementări: un ordin al ministrului Apărării Naţionale prin care se vor aproba normele metodologice şi un ordin al şefului Statului Major General (SMG) referitor la modul de executare şi durata instruirii iniţiale a rezerviştilor voluntari.

Contraamiralul de flotilă Tiberiu Frăţilă, şeful Direcţiei personal şi mobilizare din SMG, ne-a precizat că proiectul normelor metodologice de aplicare a fost definitivat şi urmează a fi discutat în Comisia superioară pentru acte normative specifice a MApN, după care va fi înaintat ministrului Apărării Naţionale spre aprobare.

Recrutare, selecţie şi formare

Cetăţenii români care urmează să devină rezervişti voluntari trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani şi să îndeplinească, cumulativ, condiţii generale şi specifice de recrutare şi selecţie, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte.
Acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului Apărării Naţionale. De asemenea, trebuie să îndeplinească, tot cumulativ, şi condiţiile:
• să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi;
• să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
• să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;
• să cunoască limba română, scris şi vorbit.
Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului Apărării Naţionale.
Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar. Dacă după efectuarea selecţiei cetăţenii declaraţi admişi nu mai doresc să devină rezervişti voluntari, sunt obligaţi să suporte cheltuielile generate de recrutare şi selecţie.
După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declaraţi admişi, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Remuneraţi lunar cu echivalentul soldei unui profesionist

Programul de instruire iniţială se desfăşoară în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca soldaţii profesionişti în activitate.
Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte.
Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire iniţială. Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.
Ministerul Apărării Naţionale poate încheia contracte cu rezerviştii proveniţi din rândul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care au încetat raporturile de serviciu cu instituţia. În cazul acestora, durata primului contract este de maximum 3 ani. În situaţia în care contractul se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviştii nu mai participă la instruirile anuale.

Îndatoriri

Pe durata contractului, rezerviştii voluntari au următoarele îndatoriri:
• să fie devotaţi statului român şi instituţiei cu care au încheiat contractul;
• să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;
• să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor;
• să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism îndatoririle specifice funcţiei în care sunt încadraţi;
• să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul naţional, şi la misiuni în afara teritoriului naţional, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, conform legii;
• să îşi perfecţioneze pregătirea şi să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;
• să acţioneze pentru întrebuinţarea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului, precum şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;
• să înştiinţeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare, precum şi despre părăsirea localităţii de domiciliu/reşedinţă pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;
• să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale instituţiei cu care au încheiat contract şi ale armei de care aparţin, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei pe care o poartă;
• să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor pe care le desfăşoară şi al informaţiilor pe care le deţin.

Drepturi

Pentru perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structurile în care sunt încadraţi, rezerviştii voluntari beneficiază de următoarele drepturi şi facilităţi:
• drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
• primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie şi de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani;
• drepturi de echipare şi de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
• măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
• recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;
• pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţilor desfăşurate în perioadele pregătirii, concentrării şi mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;
• recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;
• cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcţie de nevoile unităţilor militare;
• decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului Apărării Naţionale;
• selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.
În perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi, rezerviştii voluntari beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat şi solda gradului deţinut.
În această perioadă, sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.
Direcţia personal şi mobilizare din SMG
Legea nr. 270/2015 rezervişti voluntari

Sursa: Observatorul Militar (presamil.ro/observatorulmilitar/)

Notă: Titlul şi subtitlul aparţin redacţiei

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...