Opinii

 

Măsuri pe care trebuie să le ia firma în 2017. Atenţie la TVA!

TVA se reduce din 2017: Ce măsuri trebuie să iei ca firma ta să fie pregătită

Cota standard de taxă pe valoare adăugată (TVA) va scădea, din 1 ianuarie 2017, de la 20%, aşa cum este de la începutul anului în curs, la 19%, în baza prevederilor din Codul Fiscal. De altfel, noua micşorare a cotei generale de TVA va avea un impact direct atât asupra consumatorilor, cât şi asupra agenţilor economici, aceştia din urmă fiind practic obligaţi să îşi actualizeze softurile caselor de marcat şi documentele de natură comercială, dar şi să acorde o atenţie sporită tranzacţiilor aflate în curs de desfăşurare la momentul reducerii taxei.

Cota standard de TVA este reglementată de Codul Fiscal, cel care stabileşte, la art. 291, că nivelul acesteia este de:
20%, pe parcursul anului 2016;
19%, începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Prin urmare, din prima zi a anului viitor, cota generală de TVA va suferi o nouă micşorare, în condiţiile în care, până la finele anului 2015, nivelul acesteia a fost de 24%. De altfel, diminuarea cotei de TVA va avea un impact semnificativ atât asupra consumatorilor, cei care, cel puţin teoretic, vor fi beneficiarii finali ai noii măsuri, cât şi asupra asupra agenţilor economici.

Măsurile pe care trebuie să le ia firmele până la finele anului

În contextul în care până la intrarea în vigoare a noii cote de 19% mai sunt mai puţin de două săptămâni, iar la trecerea în noul an casele de marcat şi programele informatice vor trebui să fie pregătite pentru a emite bonuri fiscale/ facturi fiscale cu noua cotă de TVA, agenţii economici trebuie să preîntâmpine modificarea TVA şi să ia măsurile necesare încă de la finalul anului în curs.

Mai departe, din punct de vedere juridic, firmele trebuie să acorde o atenţie sporită acelor operaţiuni/ tranzacţii aflate în curs de derulare la finalul anului 2016/ începutul lui 2017, astfel încât să stabilească în mod optim cota de TVA aplicabilă fiecărei operaţiuni în parte.

Bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie când se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi; bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar; stocurile la dispoziţia clientului când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producţie; livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar, cu excepţia contractelor cu plată în rate, pentru care predarea bunului se face la final; prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari;
livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depaşească un an; operaţiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil pentru care serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.
În acelaşi timp, atunci când factura se emite înainte de livrarea de bunuri/ prestarea de servicii, sau atunci când se emite o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. Totuşi, în cazul în care cota de TVA se modifică şi la data faptului generator este o nouă cotă de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA şi refacturate cu noua cotă de TVA.

Exemple practice

Facturile pentru utilităţi care se facturează în decembrie 2016 în avans pentru ianuarie 2017 cu cota de 20% şi au ca dată scadentă o dată din 2016 nu vor fi regularizate în 2017 cu noua cotă de TVA; facturile de chirii emise în 2016 în avans pentru 2017 vor fi emise cu TVA 20% şi, în funcţie de prevederile contractuale cu privire la data plăţii, vor putea exista următoarele trei situaţii:
- dacă data prevăzută în contract pentru plata chiriei este în anul 2016, factura rămâne cu TVA 20%, chiar dacă este aferentă anului 2017; dacă data prevăzută în contract pentru plata chiriei este în anul 2017, atunci la începutul anului 2017 aceste facturi trebuie stornate şi refacturate cu TVA 19%;
- dacă data plăţii este exprimată în ”număr de zile de la data emiterii facturii”, atunci trebuie calculată data exactă a scadenţei şi dacă aceasta este în 2016, factura va rămâne cu 20%; dacă este o dată din anul 2017, acesta se va storna şi refactura cu 19%.
De reţinut! Ca regulă generală, toate facturile emise în 2016 sunt cu TVA 20%. Totuşi, în funcţie de situaţie, unele facturi emise în 2016 vor putea fi stornate şi refăcute, în 2017, cu TVA de 19%, aşa cum am arătat în exemplele de mai sus.

1. Achiziţia intracomunitară a unui echipament în sumă de 80.000 euro

În data de 20 decembrie 2016 se plăteşte avans 50.000 euro, la un curs de 4,5 lei. TVA-ul aferent este 50.000 x 4,5 x 20% = 45.000 de lei. În data de 15 ianuarie 2017, se facturează diferenţa de 30.000 euro, la un curs de 4,6 lei. TVA-ul aferent este 30.000 x 4,6 x 19% = 26.220 de lei.

2. Vânzarea în ţară a unui echipament în sumă de 80.000 euro

În data de 20 decembrie 2016 se încasează avans 50.000 euro. la un curs de 4,5 lei. TVA-ul aferent este 50.000 x 4,5 x 20% = 45.000 de lei. În data de 15 ianuarie 2017 se facturează diferenţa de 30.000 euro. Se stornează avansul încasat şi TVA-ul aferent. Noua bază de impozitare va fi: 50.000 x 4,5 + 30.000 x 4,6 = 363.000 de lei. TVA-ul aferent va fi 363.000 x 19% = 68.970 de lei.

3. Recepţie lucrări

O firmă de construcţii întocmeşte deviz pentru lucrările din decembrie, în sumă de 50.000 euro. Clientul acceptă devizul în ianuarie. Astfel, firma de construcţii va emite factura cu TVA de 19%.

4. Abonamente

O firmă de soft vinde în luna decembrie 2016 un abonament pe un an. Factura va trebui întocmită cu TVA de 20%.

În altă ordine de idei, pentru a se conforma din punct de vedere operaţional noilor prevederi aplicabile din 2017, comercianţii trebuie să demareze acţiunile necesare pentru actualizarea programelor informatice, a programelor de contabilitate şi a softurilor caselor de marcat fiscale.

În plus, vor trebui actualizate corespunzător preţurile de afişare, fie ele din magazine, contracte ori materiale promoţionale, precum şi informaţiile de pe site-urile proprii.

Riscurile în caz de neconformare

Un alt aspect important de care trebuie să ţină cont agenţii economici este legat de riscurile la care aceştia se vor expune în situaţia în care nu vor fi în legalitate la 1 ianuarie 2017.
Astfel, în cazul în care cota de TVA va fi calculată şi declarată în mod eronat, agenţii economici vor risca sancţiuni din partea autorităţilor. Spre exemplu, emiterea de bonuri fiscale care nu conţin cota corectă de TVA reprezintă contravenţie şi poate fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei (art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2014).

Riscul apariţiei unor litigii cu partenerii de afaceri, atât timp cât facturile sunt emise incorect; posibilitatea de nedeductibilitate fiscală în cazul neconformării cu legislaţia modificată şi dispoziţiile tranzitorii; riscul pierderii de clienţi în cazul în care listele de preţuri nu vor fi actualizate în timp util.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...