Special

ABA Olt: Acţiuni de verificare a tuturor construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului, Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, precum şi ale Programului principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (CMSU), în perioada 26 septembrie – 18 noiembrie 2016, s-au desfăşurat acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în judeţele din bazinul hidrografic Olt, astfel: -în perioada 26 – 30 septembrie 2016 în judeţele Harghita şi Braşov, în perioada 07 – 11 noiembrie 2016 în judeţele Braşov, Sibiu şi Olt, acţiunile de verificare s-au terminat cu judeţul Vâlcea în perioada 17 – 18 noiembrie 2016.
În fiecare judeţ s-a verificat: Modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2015;
- verificarea stării tehnice şi funcţionale a digurilor longitudinale, de compartimentare şi de remuu (asigurarea continuităţii liniilor de apărare, modul de întreţinere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces şi a zonelor dig-mal, existenţa bornelor, barierelor, mirelor de ape mari şi modul de întreţinere al acestora, starea funcţională a lucrărilor de traversare, măsuri luate pentru dezafectarea celor nefuncţionale şi pentru punerea în siguranţă a instalaţiilor de închidere a acestora), modul de întreţinere a canalelor de preluare a infiltraţiilor la diguri, după caz;
- verificarea stării tehnice şi funcţionale a barajelor şi digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici (categoria C şi D) a căror avariere pot pune în pericol localităţi, precum şi a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor;
- verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidenţierea punctelor critice, inclusiv cele semnalate de autorităţile publice locale;
- existenţa perdelelor forestiere de protecţie în zonele dig-mal de la Dunăre, modul de exploatare al acestora, evidenţierea zonelor lipsite de perdele de protecţie (inclusiv a golurilor din interiorul perdelelor existente) precum şi a celor cu plantaţii tinere;
- situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în conformitate cu normativul-cadru de dotare (modul de întreţinere a magaziilor de materiale, măsuri întreprinse pentru completarea şi reînnoirea stocurilor - materialele şi mijloacele de apărare repartizate la Sistemele de Gospodărire a Apelor, în perioada 2015-2016). S-au verificat de asemenea, prin sondaj, stocurile de apărare şi mijloacele existente la primării;
- verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acţiune în caz de accident la baraj, a căror perioadă de valabilitate a expirat, atât pentru acumulările din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, cât şi pentru cele din administrarea S.C. Hidroelectrica SA;
- verificarea la nivelul Consiliului Judeţean şi a unităţilor administrativ teritoriale a stadiului integrării hărţilor de risc la inundaţii în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului de interes judeţean şi local;
- verificarea la nivelul unităţilor administrativ teritoriale a modului în care au fost afişate în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei, afişarea extraselor din Planul local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei.
De asemenea în fiecare judeţ s-a verificat, modul de realizare a măsurilor şi lucrărilor stabilite la verificarea din 2015, prin Plan Tehnic sau Investiţii, starea digurilor longitudinale, starea lucrărilor transversale şi a lucrărilor de regularizare, starea tehnică şi funcţională a barajelor şi digurilor de contur la acumulările mici de categoria ”C” şi ”D”, situaţia stocului de materiale şi mijloace de intervenţie la fiecare SGA din bazin, cât şi Planurile de acţiune în caz de accidente la baraje, la SGA-urile care au baraje şi la Hidroelectrica.
Tematica acţiunii de verificare a fost aprobată de preşedintele Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (C.M.S.U), Cristiana PAŞCA PALMER, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Această acţiune este derulată anual, de către reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Administraţiilor Bazinale de Apă şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor, Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene - Centrele Operaţionale şi a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – filialele judeţene, S.C. Hidroelectrica S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor, Gărzii Forestiere, Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă-Grupurile de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Inundaţii.
Pentru fiecare din deficienţele constatate la fiecare judeţ s-au propus măsuri de remediere cu termene şi responsabilităţi stabilite de comun acord de către toţi membrii comisiei de verificare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...